Årsmöte 2020 och motion om stadgeändring

Se det här som diskussionsunderlag under tiden så återkommer vi med en ny kallelse och en mer detaljerad motion.

Det är dags för årsmöte i PFK Sverige. Årsmötet hålls via videolänk i mitten av juni. Datum kommer utlysas minst tre veckor innan. 

Endast medlemmar i PFK som betalt årsavgift för 2020 har yttranderätt på årsmötet och endast distriktsombuden har rösträtt. Kontakta din distriktsordförande för mer information om ombuden.

Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara sekreteraren (margareta@kontinent.se) respektive valberedningen (christoffer.hjalmarsson@svt.se) tillhanda.

Möteshandlingar, bokslut och verksamhetsberättelse publiceras på vår hemsida www.pfk.se och på sociala medier senast en vecka före årsmötet.

Nuvarande stadgar kan läsas här. På årsmötet kommer förslag på stadgeändringar att behandlas. Dessa måste godkännas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Valberedningens förslag till styrelse kommer att tillkännages på årsmötet. För att komma i kontakt med valberedningen kontakta christoffer.hjalmarsson@svt.se

Kontaktuppgifter till dina distriktsombud hittar du här: Norrland/Dalarna, Stockholm, Östra, Västra, Södra

Möjligheten att diskutera Stadgeändringar, SFF motionen mm finns på vår Facebook grupp.

För övriga frågor når du oss i styrelsen här.

Ta hand om er och varandra!

Hälsingar, styrelsen PFK Sverige

Nora Lorek, ordförande
Rickard Nilsson, vice ordförande
Margareta Bloom Sandebäck, sekreterare
Håkan Ekebacke, kassör
Pontus Lundahl, ledamot

Motion om att PFK Sverige uppgår och bildar en sektion inom Svenska Fotografers Förbund
Under årsmötet 2019 ålades styrelsen att undersöka samgående med Svenska Journalistförbundet (SJF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) . Efter flera månaders samtal med representanter från SFF och SJF har styrelsen kommit fram till följande förslag.

Motion 1: Styrelsen föreslår att PFK Sverige i dess nuvarande form upphör och istället bildar en sektion med samma namn inom SFF. Föreningen Pressfotografernas Klubb skall endast finnas kvar för att kunna äga Årets Bild AB och Galleri Kontrast AB. 

Bakgrund:
Antalet PFK medlemmar sjunker för varje år. Samtidigt kvarstår det administrativa ansvaret på både riks- och distriktsstyrelser. Ett samgående med SFF kommer förenkla arbetet och frigöra tid och energi som kan läggas på lokala initiativ.

I SFF genom PFK sektionen får medlemmarna ett större sammanhang och mer inflytande  i kulturpolitiken och gentemot uppdragsgivare. Många av dagens SFF-medlemmar jobbar delvis med journalistiska uppdrag och kan tänkas vara intresserade att gå med i PFK sektionen, vilket skulle ge  pressfotografer ännu större tyngd inom förbundet. Den givna plattformen kommer även möjliggöra att Årets Bild får större uppmärksamhet och tyngd.

Medlemsavgiften kommer öka jämfört med att endast vara medlem i det som är PFK idag. Ett långsiktigt mål är att jämna ut det genom att göra det gratis för PFK-medlemmar att söka till Årets Bild tävlingen.
Till en början är Årets Bild gruppens strävan för 2021 att ta en fast avgift på 500 kr per tävlande för att kunna skicka in obegränsat antal bidrag.

Underlag från enkäten
Hösten 2019 skickade vi ut en enkät till samtliga PFK medlemmar varav 162 svarade. 

Av dessa var:
51% frilans
22% anställd
Resterande: pensionärer, studenter, kombination av fast/frilans

Endast 29% svarade att de jobbar 100% som bildjournalist/pressfotograf

Medlemmarna anser det viktigaste med PFK vara:
Årets Bild, gemenskap, inspiration och umgänge samt presskort.
Därefter lokala evenemang samt avtal. 

34% av de som svarade är redan idag med i SFF
59% ställer sig klart positiva till ett samarbete med SFF
(20% neutrala/i mitten)

Medlemsförmåner inom SFF

 • Juridisk hjälp – våra förbundsjurister står till tjänst med rådgivning. (Värde ca 2 000 kronor/timme).
 • Presslegitimation – vi utfärdar presslegitimation och/eller yrkeslegitimationer till våra medlemmar.
 • Marknadsföring – du får gratis marknadsföring genom tjänsten ”Sök fotograf”.
 • Stipendier – vi delar årligen ut stipendier för ett värde av cirka 100 000 kronor.
 • Kurser – SFF anordnar specialkurser riktade mot professionella fotografers behov.
 • Varje år budgeteras medel för lokala arrangemang. Medlemmar runt om i landet har möjlighet att söka pengar för event, föreläsningar, utbildningar m.m.
 • På kansliet i Stockholm finns möjlighet att utnyttja gemensamma utrymmen, hålla kurser i konferensrum och mindre möten i vårt bibliotek.
 • Fotografisk Tidskrift- våra medlemmar får en helårsprenumeration på Fotografisk tidskrift (450 kr).
 • Marknadens billigaste försäkring – SFF ger dig 45 % procent rabatt på premien hos Gefvert.
 • Prisrådgivning – våra medlemmar kan kontakta oss i pris- och marknadsfrågor.
 • Teknisk support- våra teknikredaktörer svarar på frågor om teknik/bildhantering.
 • Nätverksträffar – våra medlemmar bjuds in till träffar och evenemang med mera med professionella fotografer.
 • Fotofrukost – arrangeras en gång i månaden på Best Western hotell (där vi har en förmånligt pris för medlemmar) runt om i hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder.
 • Pensionspaket- Genom PP-Pension erbjuder vi pensionssparande och tillgång till deras bostadskö.
 • Inkassotjänst – SFF har ett avtal om inkassotjänster i Sverige & Europa.
 • Hälsoundersökning – Rabatterad hälsokontroll hos företaget Balans, Sverige.
 • Rabatter – medlemsrabatter på böcker, kurser och Image-desk för fotografer med mera.

Vad kostar det att vara med i SFF? 

 • 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill) Ca 200 kr/mån
 • 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare) ca 100 kr/mån
 • 725 kr inklusive moms för pensionärsmedlem. Ca 60kr/mån
 • 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. Ca 50 kr/mån
 • För medlemskap i PFK sektionen tillkommer på ovan nämnd avgift förslagsvis 170 kr per år (beloppet beslutas av årsmötet)

För de som har betalat sitt medlemskap i PFK 2020 och som vill vara kvar i PFK sektionen inom SFF bjuder SFF på avgiften för 2020. De som redan är med i både PFK och SFF kan mot begäran få PFK medlemsavgiften för 2020 återbetald. 

Sammanfattning:

 • PFK blir en egen sektion under SFF med en arbetsgrupp styr över PFK:s tillgångar. 
 • Avgiften för PFK-sektionen bestäms till förslagsvis 170 kr/ år med start 2021. PFK:s medel öronmärks för den egna sektionen. Samma gäller för distriktens pengar. 
 • Årets Bild fortsätter som separat aktiebolag. Galleri Kontrast fortsätter vara ett separat bolag. SFF kan gå in med årligt stöd till Galleri Kontrast. 
 • Endast den som är medlem i PFK sektionen får delta i Årets Bild och söka bidrag från PFK.