KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Digitalt årsmöte den 27 april 2022 klockan 18:00

Hej och grattis till alla vinnare och nominerade i Årets Bild!
Vi hoppas att ni gillar boken som vi skickat ut till samtliga medlemmar och går på utställningen på Galleri Kontrast, den hänger fram till den 24 april.

Den 27 april kl 18 är ni hjärtligt välkommen till årsmöte för Pressfotografernas Klubb Sverige!

Årsmötet hålls digitalt och möteslänken kommer skickas ut till samtliga anmälda senast en timme innan mötet. 
Anmäl dig till pfksverige@gmail.com senast 26 april. 

Vi vill gärna se nya personer i styrelsen. Är du nyfiken på vad det innebär eller vill engagera dig på annat sätt? Hör av dig till Nora på pfksverige@gmail.com.
Valberedningens förslag till styrelse kommer att tillkännages på årsmötet. För att komma i kontakt med valberedningen kontakta stina@stinastjernkvist.se.

Ärenden och motioner ska vara styrelsen (pfksverige@gmail.com) tillhanda senast den 19 april.

Möteshandlingar, bokslut och verksamhetsberättelse publiceras på vår hemsida www.pfk.se och på sociala medier senast en vecka före årsmötet.

Nuvarande stadgar och information om SJF kan läsas här

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Fråga om mötets behöriga utlysning
7. Fastställande av dagordning
8. Parentation
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret
10. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret 
11. Revisionsberättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av styrelsearvoden
15. Rapport från distrikten om verksamheten samt ekonomin
16. Diskussion om PFK Sveriges framtid
17. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
18. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
19. Val av styrelse (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter)
20. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant på ett år
21. Val av valberedning (2-3 ledamöter i valberedning på ett år, varav en ska utses till sammankallande
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande 

Kontaktuppgifter till dina distriktsombud hittar du här: Norrland/Dalarna, Stockholm, Östra, Västra, Södra

För övriga frågor når du oss i styrelsen här.

Hälsingar, styrelsen PFK Sverige

Nora Lorek, ordförande
Sofia Åström, vice ordförande
AnnaCarin Isaksson, sekreterare
Pontus Lundahl, kassör