Stadgar & Årsmöte

Kallelse Årsmöte 2021: 210428_Kallelse_Årsmöte
Preliminär Dagordning: 210602_Dagordning_PFK_Sverige_ÅM
Information om förslaget att PFK Sverige ska bli en förening i Journalistförbundet med start 1 januari 2021: PFK_och_SJF
Ytterligare bakgrundsinformation om PFK och SJF: PFK_Sveriges_Framtid
Motionsmall: Motionsmall_2021
Förslag på stadgeändringar 1 2020-2021: 2020_PFK_Sverige_forslag
Förslag på stadgeändringar 2 2021: 2021_PFK_Sverige_NyaStadgar-

Årsmötesprotokoll 2020

Stadgeändringar 1 (2020-2021) i detalj: Stadgeändringarna i detalj

Nuvarande stadgar: PFK_Stadgar_2014

Pressfotografernas Klubb Sverige

Stadgar fastställda vid årsmötet 15 mars 2014

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Pressfotografernas Klubb Sverige, förkortat PFK Sverige.

PFK Sverige är en ideell förening.

§2 Beskrivning och syften

Pressfotografernas Klubb Sverige är en ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden yrkes- och intresseförening för pressfotografer/bildjournalister som huvudsakligen är anställda i eller verksamma för medieföretag. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas utveckling och intressen på områden som utbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad samt efter förmåga ge stöd i sociala och praktiska frågor. Föreningen skall verka för att vidmakthålla, stimulera och utveckla press- och dokumentärfotografering på hög etisk och tekniskt nivå samt främja gott kamratskap medlemmarna emellan. Föreningen utfärdar presslegitimation (presskort) via Svenska journalistförbundet enligt regler som beslutas av styrelsen.

§3 Organisation

PFK Sverige har rollen som övergripande organisation för alla PFK-medlemmar. Utöver föreningen PFK Sverige finns självständiga kretsföreningar med egna stadgar, egna styrelser, egen ekonomi och lokal/regional verksamhet. Kretsarnas stadgar skall i allt väsentligt överensstämma med PFK Sveriges syften och inriktning.

§4 Medlemskap

För medlemskap i PFK Sverige krävs att den sökande haft press- eller dokumentärfotografyrket som huvudsaklig sysselsättning i minst sex månader. Dispens för medlemskap, till följd av speciella meriter med anknytning till fotografyrket, kan beviljas av styrelsen.

Medlemsansökan inlämnas enligt de aktuella rutiner som styrelsen meddelar och som skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida. Beslut om medlemskap fattas av AU eller styrelsen efter godkännande av respektive kretsförening.

§5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall ha representanter från minst tre distrikt. Till styrelse-möten kan även kallas en företrädare för varje PFK-krets när styrelsen så finner lämpligt för kortare eller längre tidsperiod. Arvoden för styrelseledamöter fastställes av årsmötet.

§6 Ledningsfunktion – arbetsutskott

Föreningens verkställande funktionär är ordföranden med beslutat självständigt mandat/delegation från styrelsen i enskilda frågor. Föreningens löpande verksamhet leds av ett arbetsutskott (AU). Där skall ingå föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt därutöver personer som adjungeras av AU eller utses av föreningens styrelse för längre eller kortare tid.

§7 Förvaltning

Klubbens ekonomi förvaltas av kassören i nära samråd med AU och styrelse. Kassören och ordföranden är firmatecknare, var för sig.

§8 Sammankomster

PFK Sverige anordnar, utöver årsmötet, inga ordinarie föreningssammankomster. AU/styrelsen är dock skyldig att kalla till allmänt föreningsmöte, eller extra årsmöte, om sådant påkallas skriftligen av minst 50 medlemmar. PFK Sverige skall stödja och uppmuntra kretsarna, som är närmast medlemmarna, att anordna regionala aktiviteter, medlemsmöten samt årsmöte (obligatoriskt).

§9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas under årets första fyra månader. PFK Sverige tillämpar ombudsförfarande vid årsmötet. Varje regional krets kan låta sig företrädas av ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar i kretsen, dock högst fyra representanter. Representanterna har rösträtt vid årsmötet. Alla PFK-medlemmar får närvara vid årsmötet och har yttranderätt men inte rösträtt.

Kallelse skall på lämpligt sätt, enligt beslut av AU, tillställas ombud för samtliga kretsar senast tre veckor före datum för årsmötet. Alla eventuella omröstningar sker öppet. I händelse av lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst. Dagordning för årsmöte skall upprättas av AU och formas enligt gängse förenings- standard och årsmötesrutiner. Dagordning skall vara styrelsemedlemmarna och ombuden tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§10 Årsavgift

Årsavgift/medlemsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen. Årsavgiften betalas till PFK Sverige. Betalningsmodell beslutas av årsmötet.

Hedersmedlem i föreningen är avgiftsbefriad. En del av årsavgiften skall betalas

till kretsföreningarna. Summan som betalas till kretsarna fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§11 Hederstecken

Styrelsen beslutar om hederstecken så som hedersmedlemsskap och förtjänst- tecken. Förtjänsttecken (nål) i silver kan utdelas efter 20 års medlemskap. Förtjänsttecken (nål) i guld tilldelas medlem som aktivt deltagit i föreningens styrelsearbete i minst tio år. Förtjänsttecken kan också, efter beslut i styrelsen, utdelas till person som gjort betydelsefulla insatser för föreningen eller i föreningen ägda aktiebolag.

§12 Stipendier

PFK Sverige förfogar över en stipendiefond med fastställda regler för utdelning (särskild bilaga).  Stipendienämnd väljs av årsmötet.

§13 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar skall beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag till stadgeändringar utsändes i samband med kallelse till årsmöte.

§14 Utträde – uteslutning

Frivilligt utträde ur föreningen skall meddelas styrelsen skriftligen. Medlem som till följd av ålder eller sjukdom inte uppfyller kriterierna för medlemskap må kvarstå som medlem. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur föreningen om beslutad årsavgift inte betalas inom stadgad tid. PFK-medlem som uppenbarligen inte uppfyller kriterierna för medlemskap kan efter beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen.
Styrelsen kan också besluta om uteslutning av medlem som medvetet bryter mot föreningens stadgar, som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller på annat sätt anses skada föreningens anseende och ställning.
Vid utträde/uteslutning skall gällande presslegitimation, utfärdad av PFK/SJF, omgående återsändas till styrelsen.

§15 Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas först efter enhälligt beslut av två på varandra följande, ordinarie årsmöten. I samband med sådant beslut fastställes hur föreningens kvarvarande tillgångar skall fördelas.