Stadgar & Årsmöte

Pressfotografernas Klubb Sverige

Stadgar fastställda vid årsmötet 15 mars 2014 (Om tillägg har beslutats vid årsmötet 20 september 2020 samt 02 juni 2021 samt 08 november 2021)

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Pressfotografernas Klubb Sverige, förkortat PFK Sverige. PFK Sverige är en ideell förening och en intresseförening i Journalistförbundet.

§2 Beskrivning och syften

Pressfotografernas Klubb Sverige är en ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden yrkes- och intresseförening för pressfotografer/bildjournalister. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas utveckling och intressen på områden som utbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad samt efter förmåga ge stöd i sociala och praktiska frågor.

Föreningen skall verka för att inspirera och utveckla bildjournalistiken och dokumentärfotografering på hög etisk och tekniskt nivå samt främja gott kamratskap medlemmarna emellan. Föreningen utfärdar presslegitimation (presskort) via Svenska Journalistförbundet.

§3 Organisation

PFK Sverige har rollen som övergripande organisation för alla PFK-medlemmar. Utöver föreningen PFK Sverige finns självständiga kretsföreningar med egna stadgar, egna styrelser, egen ekonomi och lokal/regional verksamhet. Kretsarnas stadgar skall i allt väsentligt överensstämma med PFK Sveriges syften och inriktning.

§4 Medlemskap

Medlem kan den i Journalistförbundet vara som är anställd eller frilans, som helt eller delvis arbetar med bildjournalistiska arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamma medier. Dispens för medlemskap, till följd av speciella meriter med anknytning till fotografyrket, kan beviljas av styrelsen.

Medlemsansökan inlämnas enligt de aktuella rutiner som styrelsen meddelar och som skall finnas tillgängliga på Journalistförbundets hemsida.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen utifrån den sökandes referenser.

§5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Till styrelsemöten kan även kallas en företrädare för varje PFK-distrikt när styrelsen så finner lämpligt. Arvoden för styrelseledamöter fastställes av årsmötet.

§6 Förvaltning

Klubbens ekonomi förvaltas av kassören i nära samråd med styrelsen. Kassören och ordföranden är firmatecknare, var för sig.

§7 Sammankomster

PFK Sverige anordnar, utöver årsmötet, inga ordinarie föreningssammankomster. Styrelsen är dock skyldig att kalla till allmänt föreningsmöte, eller extra årsmöte, om sådant påkallas skriftligen av minst 50 medlemmar. PFK Sverige skall stödja och uppmuntra lokal verksamhet.

§8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas under årets första fyra månader. Alla PFK-medlemmar får närvara vid årsmötet och har yttranderätt och rösträtt.

Kallelse skall på lämpligt sätt, enligt beslut av styrelsen, sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I händelse av lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst. Dagordning skall vara styrelsemedlemmarna och ombuden tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Fråga om mötets behöriga utlysning
7. Fastställande av dagordning
8. Parentation
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret
10. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret
11. Revisionsberättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av styrelsearvoden

15. Rapport från distrikten om verksamheten samt ekonomin
16. Diskussion om PFK Sveriges framtid
17. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
18. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
19. Val av styrelse (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter) 20. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant på ett år
21. Val av valberedning (2-3 ledamöter i valberedning på ett år, varav en ska utses till sammankallande
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

§9 Årsavgift

Årsavgift/medlemsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen. Årsavgiften betalas till PFK Sverige och administreras av Journalistförbundet. Betalningsmodell beslutas av årsmötet.

§10 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar skall beslutas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum och varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändringar utsändes i samband med kallelse till årsmöte.

§11 Utträde – uteslutning

Frivilligt utträde ur föreningen skall meddelas styrelsen skriftligen. Medlem som
till följd av ålder eller sjukdom inte uppfyller kriterierna för medlemskap må kvarstå som medlem.
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur föreningen om vederbörande inte betalar beslutad medlemsavgift, inte uppfyller kriterierna för medlemskap, bryter mot föreningens stadgar, tydligt motverkar föreningens syfte eller på annat sätt anses skada föreningens anseende och ställning.

Vid utträde/uteslutning kommer gällande presslegitimation, utfärdad av PFK/SJF, varken förnyas eller bekräftas giltigt.

§12 Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas först efter enhälligt beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum och varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning utsändes i samband med kallelse till årsmöte. I samband med sådant beslut fastställes hur föreningens kvarvarande tillgångar skall fördelas.

___________

Information från tidigare årsmöten

Kallelse extrainsatt årsmöte 8 november 2021: Kallelse extrainsatt årsmöte
Dagordning extrainsatt årsmöte 8 november 2021, 18:00: Dagordning
Information om förslaget att PFK Sverige ska bli en förening i Journalistförbundet med start 1 januari 2021: PFK_och_SJF
Ytterligare bakgrundsinformation om PFK och SJF: PFK_Sveriges_Framtid
Motionsmall: Motionsmall_2021
Nuvarande stadgar: 2021_PFK_Sverige_Stadgar
Förslag på stadgeändringar 2 2021: 2021_PFK_Sverige_NyaStadgar-

Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2021-06-02